Allmänt
Följande villkor gäller för produkter tillhandahållna av Elgiganten Business, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan oss och er som kund. Försäljning via Elgigantenbusiness.se och våra business-centers vänder sig i första hand till företagskunder, organisationer och myndigheter.
Vid försäljning till konsument tillämpar vi de regler som följer av tillämplig lagstiftning.

Priser
Alla priser på elgigantenbusiness.se är exklusive mervärdesskatt, andra skatter samt fraktkostnader (läs mer under”Fraktkostnader”), om inget annat anges.
Vi förbehåller oss rätten att innan angiven leveransdag justera angivna priser, under förutsättning att du som kund därvid meddelas.

Beställning
Beställning av produkter sker via  besök i något av våra business-centers (se företeckning under "Kontakta oss"), www.elgigantenbusiness.se, e-post, telefon eller fax.

I det fall en produkt skulle vara slutsåld eller av annan anledning ej kan levereras erhåller du som kund skriftlig information om detta.
Strax efter att du skickat din beställning mottar du en orderbekräftelse, denna är ej juridiskt bindande utan endast en bekräftelse på att vi mottagit din beställning.
Din beställning är bekräftad först då du mottar information om att du är godkänd i vår kredprövning (vi utför en manuell kreditprövning utifrån det organisationsnummer du uppgett). I dagsläget erbjuder vi faktura och leasing som betalsätt via hemsidan, för köp via kort eller kontakt är du varmt välkommen in något av våra varuhus..

Avbeställning (webb-order)
Elgiganten arbetar alltid för att minimera leveranstiderna och ofta behandlas din beställning av oss direkt efter att du har genomfört ditt köp. På grund av den korta leveranstiden är det därför inte möjligt att göra en avbeställning efter lagd order. Däremot har du möjlighet att returnera din försändelse till oss direkt när du har mottagit din försändelse.

Transportalternativ
Transportalternativ samt total leveranstid beror på vilken produkt du önskar köpa samt var i landet vi ska leverera.Vid köp av varor med extra tjänster/abonnemang eller produkter märkta med ''beställningsvara'' är leveranstiden normalt 10-14 arbetsdagar.

Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån vårt eller våra distributörers lager. Avhämtar eller mottager ni inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos oss eller den av oss utsedda leverantören. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen.

Såvida inte annat överenskommits sker leverans från våra lager i Sverige. Vi ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om vi ombesörjer transport skall kunden ersätta oss för utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits. Leverans sker, om inget annat avtalats, med Postens Företagspaket eller den av våra distributörer anlitade transportfirman.

Fraktkostnader
Fraktkostnad tillkommer på samtliga order. Den totala fraktkostnaden är baserad på produktvikt och antal produkter, för närvarande 76-396 kr exkl. moms.

Leveransförsening
Vid eventuell försening blir du kontaktad med information om anledning samt ny leveransinformation. I dessa fall har du även rätt att häva köpet utan kostnad.

Leverans av flera produkter
Beställer du flera produkter sänder vi som regel alltid dessa i samma försändelse. Dock kan det förekomma att du får dina produkter i flera försändelser, då vi alltid väljer det mest lämpliga transportalternativet för respektive produkt, men du betalar alltid bara för en frakt.

Ångerrätt/retur
Du som kund har endast rätt att returnera sådan produkt som vi lagerhåller. För produkter som vi ej lagerhåller eller produkt som vi lagerhåller men som specialanpassats gäller ingen returrätt.
Returförfrågan skall ske inom 3 dagar från Leveransdagen. Returförfrågan görs via denna sida, under Mina sidor, alternativt till säljkontakt (se "Kontakta oss").

Vidare får retur göras endast under förutsättning att produkten återlämnas till oss i oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Vid retur skall kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Returen är godkänd först när vi mottagit och kontrollerat varan. Det åligger dig som kund att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen och/eller krediteringen gör vi dessutom avdrag för fraktkostnader samt en allmän hanteringsavgift uppgående till 375 kronor vid fall att produktens värde överstiger 1.000 kronor exklusive mervärdesskatt. Returfrakten sker på kundens risk. Det åligger dig som kund att kontrollera beställda produkter vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner du som kund genom noggrann undersökning att produkten är behäftad med fel eller brister skall du reklamera detta skriftligt senast 10 dagar från leveransdagen. Sker icke sådan reklamation anses du som kund ha godtagit det skick som produkten levererats i.

Transportrisken
Vi står för transportrisken, dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig.

Skada vid leverans
Elgiganten besiktigar varje försändelse innan den skickas till dig. Skulle varan mot förmodan vara skadad när den anländer åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet. Om din leverans är transportskadad behöver du göra en reklamation till ditt business-center, snarast möjligt, inom skälig tid. Som skada räknas både synliga och dolda skador, vilket innebär att du behöver avemballera (ta ur produkten ur dess förpackning) och inspektera godset noggrant. Tänk på att behålla allt emballage (produktens förpackning) vid transportskada. Detta för att transportören skall kunna besiktiga godset inklusive emballage. Elgiganten ansvarar även för fel som har uppstått innan transporten.Garanti och reklamation vid företagsköp

Reklamationsrätt gäller vid företagsköp men lyder under köplagen. Detta ger rätt att få produkten reparerad vid produktionsfel eller annan brist hos produkten. Tidsfristen för reklamation är normalt två år från köpstillfället, men kan variera beroende på avtal vid köp. Elgiganten lämnar 1 års garanti.Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar oavsett om det gäller felaktigheter såsom tryckfel, tekniska problem eller massbeställningar från andra återförsäljare. Erbjudanden om annonsvaror i vårt annonsblad gäller köp av max en av varje annonsvara per kund. För produkter som är märkta med "Begränsat antal" eller dylikt gäller likaså att erbjudandet endast avser köp av en produkt per kund.
Om inget annat anges gäller max 2 varor per köptillfälle.

Beställningar från återförsäljare
Vi förbehåller oss rätten att stoppa och kreditera massbeställningar från återförsäljare. Om du är en återförsäljare och önskar handla hos oss är du välkommen att skicka ett mail till b2b@giganten.se. Ange vad du önskar köpa, antal samt ditt återförsäljarnamn så kommer vi att kontakta dig med pris på din önskade beställning.

Service och reparation
Vi vill göra dig uppmärksam på att mjukvarufel, vätskeskador, yttre åverkan samt annan form av handhavandefel inte täcks av garanti eller reklamation. Om felet ligger utanför lagens ramar, eller vid avslag av kostnadsförslag, kan det tillkomma en kostnad för frakt och undersökning. Säkerhetskopiera alltid dina data, innan du skickar in en produkt med lagringsmedia för service, då det finns en risk att detta försvinner i samband med avhjälpande. Vi kommer att följa allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist. 

Äganderätt
Produkterna förblir vår egendom tills full betalning erlagts. Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan vårt skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

Särskilda villkor för mjukvara
För programvaruprodukter gäller särskilda villkor som särskilt bifogas detta avtal eller där så ej är fallet, finns förpackade tillsammans med programvaruprodukten, före vad som anges i dessa allmänna leveransvillkor i övrigt. Kunden erhåller en icke exklusiv nyttjanderätt till program-produkter som levereras på eget media eller ingår i produkten. Kunden erhåller inte genom dessa allmänna villkor någon annan rätt såsom äganderätt eller upphovsrätt genom avtalet.

Ansvarsbegränsning
Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för oss enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.
Vårt ansvar omfattar endast direkta förluster. Vårt ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Skiljedom
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensamskiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.